Akkoord over bedrijventerrein

SCHERPENZEEL Het Algemeen Bestuur van de regio FoodValley heeft besloten medewerking te verlenen aan de uitbreiding van industrieterrein 't Zwarte Land ter grootte van 2,5 ha voor de komst c.q. uitbreiding van lokale bedrijven en ook medewerking te verlenen aan de plannen voor realisatie van 5 hectare nieuw bedrijventerrein voor de concentratie van de bedrijfsactiviteiten van Modiform. Dit betekent dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure kan gaan opstarten.

DUURZAME VERSTEDELIJKING De plannen voor de uitbreiding moesten worden getoetst aan het onlangs vastgestelde Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de regio FoodValley. Daarin leek in eerste instantie geen ruimte te zijn voor de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein in Scherpenzeel. Nadat college en raad hierover hun teleurstelling kenbaar hadden gemaakt bij het regiobestuur is er in de afgelopen tijd binnen regio FoodValley intensief contact en overleg geweest over de Scherpenzeelse plannen. Voor de toetsing daarvan is ook een zogenoemde 'Ladder voor duurzame verstedelijking' opgesteld. Vorige week heeft het regiobestuur de besluitvorming afgerond en het sein voor de uitbreiding op groen gezet. De uitbreiding van 2,5 hectare van 't Zwarte Land past volgens het regiobestuur binnen de afspraken van het RPW. De uitbreiding ten behoeve van Modiform (5 hectare) past niet binnen deze afspraken, maar gezien het feit dat de ladderonderbouwing heeft aangetoond dat er geen geschikte alternatieve locaties voor de concentratie van de activiteiten van Modiform voorhanden zijn in de regio FoodValley en men waarde hecht aan het behoud van werkgelegenheid voor de regio is besloten hieraan toch medewerking te verlenen. Het besluit van het regiobestuur is inmiddels ook al ter kennisgeving aangeboden aan de provincies Gelderland en Utrecht.

TELEURSTELLEND Het besluit van het regiobestuur is een domper voor de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, die onlangs is opgericht om actie te ondernemen tegen de plannen voor grootschalige uitbreiding van het bedrijventerrein. ,,Bijzonder teleurstellend en onbegrijpelijk'' zegt woordvoerder Frans van Heck in een reactie. ,,De meest juiste constatering in de motivering van het regiobestuur is dat de uitbreiding van Modiform niet past binnen de afspraken van het RPW. Juist daarom kunnen we het besluit van FoodValley om het plan te steunen absoluut niet begrijpen. Ook lijkt men de richtlijn van het RPW om, in geval van gebruik aan ruimte op regionale bedrijventerreinen, eerst te kijken naar de mogelijkheden binnen aangrenzende regio's volledig genegeerd te hebben''

Van Heck laat weten dat zijn club door het besluit van het regiobestuur allerminst uit het veld is geslagen. ,,Eigenlijk is het besluit van FoodValley helemaal niet zo relevant meer sinds de gemeente Scherpenzeel onlangs de nieuwe Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 heeft vastgesteld. Die laat namelijk geen enkele draagkracht zien voor dit soort grootschalige uitbreidingen van het bedrijventerrein. Sterker nog, de plannen voor de bouw van een enorme loods staan volgens ons haaks op de kernwaarden kleinschalig, dorps en landschappelijk groen. Een mening die wij trouwens binnenkort kenbaar gaan maken aan de provincie en waarop wij uiteraard ook in het nog te doorlopen proces voor aanpassing van het bestemmingsplan met gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden zeker nog zullen terugkomen.''