• zak met zwerfafval - veel drank blikjes

    W.J. Tondeur
  • Eigen foto

Afval inzamelen duurder

SCHERPENZEEL Het vorig jaar in de oude gemeenteraad fel bekritiseerde tarief voor de inzameling van grijs restafval bij de invoering van Diftar, blijkt in de nieuwe verordening afvalstoffenheffing die het college aan de raad aanbiedt hoger te zijn geworden.

Een groot deel van de kostenstijging wordt volgens het college veroorzaakt door de inflatiecorrectie en de verhoging van de belasting op het verbranden van restafval.

GEDIFFERENTIEERD TARIEF Een eerdere poging tot vaststelling van een gedifferentieerd tarief voor de inzameling van restafval belandde eind 2017 in de kliko, omdat de implicaties van het voorstel onvoldoende waren gecommuniceerd met de inwoners en men ook nogal geschrokken was van de hieraan gekoppelde tarieven.

Destijds waren die vastgesteld op een basisbelasting per huishouden van € 120 per jaar; daarnaast zou per aanbieding van het restafval een bedrag betaald moeten worden van € 8,15 (grote container), € 4,75 (kleine container) of € 1,35 (plastic zak in ondergrondse container). Becijferd was dat inwoners hun grijze container niet vaker dan elf keer per jaar zouden moeten aanbieden om iets goedkoper uit te zijn ten opzichte van het op dat moment geldende tarief. Gevreesd werd dat veel inwoners met een ruime halvering van het aantal containeraanbiedingen niet zouden uitkomen en/of zich onvoldoende bewust zouden zijn van de stijging van kosten indien zij deze vaker aan de straat zouden zetten.

VERMINDERING RESTAFVAL In het nieuwe voorstel voor de invoering van Diftar gaat het college voor het belastingjaar 2019 uit van een vast basisbedrag van € 165 per huishouden en een variabel tarief per lediging voor een container van 240 liter van € 5, voor een container van 120 liter € 3 en het inwerpen van een plastic zak bij de ondergrondse container € 0,85. Voor het bepalen van de tarieven is het college uitgegaan van een aanbiedfrequentie van twaalf keer per jaar. In de nieuwe tarieven is de forse stijging van de belasting op verbranding van restafval per 1 januari 2019 reeds verwerkt, waarbij het college ook rekening heeft gehouden met een vermindering van de hoeveelheid aangeboden restafval.

Inwoners krijgen bij de invoering van Diftar overigens een half jaar de tijd om hun grijze kliko desgewenst eenmaal gratis om te ruilen voor een ander formaat.

Daarna wordt voor omwisselen een bedrag van € 45 in rekening gebracht. Het bedrag voor het op aanvraag verwijderen van grove huishoudelijke afvalstoffen is voor 2019 vastgesteld op € 16 per kubieke meter of gedeelten daarvan.

Voor de inzameling van het groene GFT-afval en de blauwe papiercontainer worden geen aparte kosten in rekening gebracht. Het Diftar-systeem, gebaseerd op het principe 'de vervuiler betaalt', is bedoeld om inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden. Hoe beter men het afval scheidt, hoe minder vaak men restafval hoeft aan te bieden. Het college kondigt tevens aan de invoering van Diftar in de komende maanden op meerdere manieren aan de inwoners te gaan communiceren. ,,De boodschap is tweeledig. Ten eerste: zet uw (mini)container alleen aan de weg als deze vol is, daarmee bespaar je kosten. Ten tweede: scheid zoveel mogelijk afval zodat het zo lang mogelijk duurt tot uw restafval container vol is; daarmee spaart uw het milieu.''

De nieuwe verordening afvalstoffenheffing staat ter bespreking op de agenda van de Opinieronde van 18 oktober aanstaande.